08199-243772ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕದ ದರ್ಶನಗಳು

Bhageerathi2008

View More
Custom2008

View More
Kayashibira2008

View More
Makeup2008

View More
Rangashale2008

View More
Yakshagaana2008

View More
Canteen2009

View More
Contemporary2009

View More
Design Class2009

View More
Khattle2009

View More
Karma Vikrama2009

View More
Anthigone2009

View More
Measure for Measure2009

View More
Suvarothikal2009

View More
White nights2009

View More
Kanhailal demo2009

View More
Koodiyatam2009

View More
Seminar2009

View More
Yakshagaana2009

View More
Kalari2009

View More
Kathkali2009

View More
Makeup2009

View More
Ranga shale activites2009

View More
Yakshagana akkamhadevi2009

View More
Aashadada ondhu dina2010

View More
Mama Moshi2010

View More
Ramayana2010

View More
Urubanga2010

View More
Flok Dance2010

View More
Kalari2010

View More
Kamsale2010

View More
Lighting Class2010

View More
Marikanive Pravasa2010

View More
Mask Class2010

View More
Ranga Sangeetha2010

View More
Set Design2010

View More
Yakshagaana2010

View More
Yoga2010

View More
Abinya Kmmata2011

View More
Design2011

View More
Doddata2011

View More
Guna Muka2011

View More
Macbath2011

View More
N Bhattna Kansu2011

View More
Sankanatti Chantri2011

View More
Uthraramyana2011

View More
Yakshagaana2011

View More
Events2011

View More
Hejjemela2011

View More
Kaaya Sangatha event2011

View More
Lighting Class2011

View More
Makeup2011

View More
Yoga2011

View More
Chitrothsva2012

View More
Makeup Class2012

View More
Play Reading-Gandhi Samvadha2012

View More
Yakshagaana2012

View More
Ahalye2012

View More
Kusumabale2012

View More
Mid summer nights2012

View More
Neera Hakki Jaadu2012

View More
Abinya Kammata2013

View More
Acting Class2013

View More
Events2013

View More
Kamsale2013

View More
Lighting Class2013

View More
Ranga Sangeetha2013

View More
Yakshagaana2013

View More
Geetha Nataka Rethu Yathre2013

View More
Mrucha Katika2013

View More
Pharihara2013

View More
Suddu Vicharane Nadeuthide2013

View More
Makkala Habba2013

View More
Makkala Habba2015

View More
Makkala Habba Badukina Banna2016

View More
Makkala Habba Kagekannu Eruve Bala2016

View More
Makkala Habba Shiva Tandava2016

View More