08199-243772

ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು :


  ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶಾಖಾಮಠ.
  ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.
  ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.
  ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಡಿ ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು.
  ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾಸಂಘ ಮತ್ತು ಶಿವಸಂಚಾರ.
  ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ.
  ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಂಗೀತ/ ಚಿತ್ರಕಲೆ/ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ.
  ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಅನಾಥಾಲಯ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ).
  ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು.